A opět bez ledňáčka

   Hnízdní sezóně 2016 předcházely na sledovaném úseku potoka Chotýšanka úpravy koryta a hlavně jeho břehových partií těžkou technikou. Úpravy byly místy završeny novou výsadbou stromů podél břehů potoka. Budou tyto úpravy pro hnízdění ledňáčků říčních přínosné? Zatím se ukazuje, že z krátkodobého hlediska je dopad negativní. Ledňáček ze sledovaného úseku potoka zcela zmizel. Z uvedeného logicky plyne, že zde k zahnízdění v roce 2016 opět nedošlo. Poslední 3 roky se situace každoročně zhoršuje. Jak bude ještě dlouho trvat, než se situace obrátí k lepšímu?

Výzkum do tisku

   Koncem roku 2015 vyšel tiskem sborník Bohemia centralis 33. Součástí obsahu tohoto sborníku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je také úplné znění článku "Monitorig hnízdění ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v infračerveném záření", který lze najít na těchto webových stránkách v kapitole Výz kum.

Nora ledňáčků opět pod vodou

    Po záplavách z počátku měsíce byl tok Chotýšanky v okolí sledovaného hnízdiště zatarasen popadanými stromy. Při kontrolách nebyla přítomnost ledňáčků zjištěna. Je provděpodobné, že se přemístili do oblasti s volnějším průletem kolem hladiny. V týdnu kolem 20.6.2013 jsme postupně opravili a upravili hnízdiště tak, aby bylo pro ptáky zajímavé. Prořezáním jsme uvolnili asi kilometrový úsek toku. Návrat ledňáčků do oblasti byl velmi rychlý. Při vytrvalém dešti 24.6. až 26.6.2013 došlo k opětovnému zaplavení sledované nory vodou.

Nora ledňáčků zaplavena

    Katastrofou pro hnízdiště ledňáčků se staly záplavy také na potoce Chotýšanka. Stejně jako řada dalších zmizela v hnízdní době hluboko pod hladinou také nora, na které je prováděn již řadu let kamerový monitoring hnízdění. Hladina potoka vystoupala cca 1m nad úroveň vletového otvoru nory a voda zaplavovala noru několik dní. Po obnovení poměrů na lokalitě bude nora opravena a hnízdiště upraveno tak, aby měli ledňáčci co nejpříznivější podmínky pro další zahnízdění. Je zřejmé, že povodeň bude mít negativní dopad na populaci ledňáčků na potoce. Postiženi jsou i další ptáci, kteří hnízdili v zaplavené oblasti (střízlíci, pěnice atd.). U nich ale nejsou ohroženi utonutím ptáci z rodičovského páru. Chování ledňáčků je ale jiné (jak vyplývá z pozorování popsaných na záložce "výzkum").

Chotýšanka při záplavách     Hnízdiště ledňáčka říčního (Alcedo atthis)

 Chotýšanka při záplavách                                                                 Hnízdiště ledňáčka říčního (Alcedo atthis)

Záplavy Vlašim

    Po dlouhotrvajících vydatných deštích došlo také ve Vlašimi k vystoupení řeky Blanice z obvyklého koryta a k zaplavení nízko situovaných míst včetně části zámeckého parku. Sedmiminutový sestřih videa z 2.6. a 3.6.2013 lze vidět na https://youtu.be/bdoZDBnRBhw .